AUDITEERIMINE

Teenused

Seadustamine – kasutusluba ja ebaseaduslik ehitis

Ehitise audit, tuleohutus- ja elektriaudit

Mõõdistus- ja muudatusprojekt

Ehitise audit

Ehitise audit on vastava pädevusega isiku poolt koostatud dokument, hoone osa või terviku seisukorra hindamiseks. Ehitise auditi tegemise korra määrab Majandus- ja taristuministri määrus nr. 61, mis hõlmab vähemalt järgmisi meetodeid:

  • Visuaalkontroll, mille käigus kontrollitakse, kas ehitis vastab ehitise kohta koostatud dokumentatsioonile ja antakse hinnang ehitise tehnilisele seisukorrale
  • Kasutuskontroll, mille käigus kontrollitakse, kas ehitise kasutamine ettenähtud viisil on võimalik, ohutu ja vastab kasutamise otstarbele;
  • Dokumentatsiooni kontroll, mille käigus kontrollitakse auditi objektiks oleva ehitisele või selle osale õigusaktides nõutud dokumentatsiooni olemasolu ja nõuetekohasust. 

Kasutuslubade puhul on ehitise audit üldmõiste komplekteeritud dokumentatsiooni kogumile, mis sõltuvalt eesmärgist ja hoone valmimise aastast, sisaldab erinevaid dokumente. Ehitise auditi tegemise korra määrus nr. 61 viitab, et Auditi tegija on kohustatud kaasama pädeva isiku auditi koostamisse juhul, kui auditi tegijal puudub pädevus auditi teatava osa koostamiseks. Sellest tulenevalt, on üldjuhul ehitise auditi koostaja pädevuses hinnata hoone üldehituslikku seisukorda ja täiendavalt on vajalik kasutusloa taotlusega esitada tuleohutusaudit ja elektriaudit. Hoone tehniliste andmete kogumiseks mõõdistusprojekt või muudatusprojekt ja ehitusjärgne kontrollmõõdistus.

Vastavalt Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seadusele (EhSRS) tuleb eristada ehitise auditi koostamisel kahte ajajärku, enne 01.07.2015 ja peale 01.07.2015. Kui hoone on valminud enne 01.07.2015 asendab ehitise audit ehitusprojekti ja ehitusdokumentatsiooni. Kui hoone on valminud peale 01.07.2015 asendab ehitise audit ainult ehitusdokumentatsiooni.

Tuleohutusaudit

Tuleohutusauditi eesmärgiks on kontrollida hoone vastavust tuleohutus seadusele (TuOS), määrustele ja normidele (EVS-812). Tuleohutusauditi koostamine on vajalik kasutusloa taotlusel kui puudub päästeameti poolt kinnitatud ehitusprojekt. Tahkeküttesüsteemi olemasolul hoones on küttesüsteemide eksperthinnang ja korstnapühkimise akt tuleohutusauditi lahutamatud osad. Vajadusel edastatakse tellijale asjakohane info puuduste likvideerimiseks.

Elektriaudit

Elektriauditi koostamise käigus kontrollitakse hoone elektrisüsteemi vastavust nõuetele ja normidele. Kasutusloa taotluse esitamisel teostatakse kasutuseelne audit koos kontrollmõõtmisega. Vajadusel edastatakse tellijale asjakohane info puuduste likvideerimiseks.

Küttesüsteemide eksperthinnang

Küttesüsteemide eksperthinnang koostatakse küttesüsteemile, mis on ehitatud ilma projektita ja puudub pädeva isiku poolt väljastatud tahkeküttesüsteemi paigaldusakt. Eksperthinnangus kontrollitakse küttesüsteemi ehitust vastavust normidele (EVS-812) ja väljastatakse kütmisjuhis. Vajadusel edastatakse tellijale asjakohane info puuduste likvideerimiseks. Positiivse tulemusel kantakse küttesüsteem küttesüsteemide portaali. Küttesüsteemide eksperthinnang on tuleohutusauditi osa kui hoones on tahkeküttesüsteem.