PROJEKTEERIMINE

Teenused

Seadustamine – kasutusluba ja ebaseaduslik ehitis

Ehitise audit, tuleohutus- ja elektriaudit

Mõõdistus- ja muudatusprojekt

Mõõdistusprojekt

Mõõdistusprojekt on hädavajalik kinnisvara tehniliste andmete täpseks kogumiseks, eriti nende ehitiste puhul, mis on valminud enne 01.07.2015. Mõõdistusprojekti tegemise korra kehtestab Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi määrus nr. 75. Mõõdistuse käigus hõlmatakse hoone täpne mõõtmine ja digitaalsete jooniste koostamine, sealhulgas plaanid, vaated ja lõiked, ning nende juurde kuuluv seletuskiri. Jooniste alusel kogutakse kõik hoone tehnilised andmed, et need saaksid sisestatud ehitisregistrisse. Samuti on mõõdistusprojekt vajalik muudatusprojekti koostamise aluseks.

Muudatusprojekt

Muudatusprojekt koostatakse hoonele, millele on juba väljastatud ehitusluba, kuid ehitusloa taotlemise etapis esitatud projekti suhtes on tekkinud muudatused. Muudatusprojekti aluseks on mõõdistusprojekt, mille põhjal pädev isik kajastab algse projekti kõik muudatused vastavalt Majandus- ja taristuministri määrusele nr. 97.

Ehitusjärgne kontrollmõõdistus

Ehitusjärgne kontrollmõõdistus on geodeetiline mõõdistus, mille käigus koostatakse kinnistule plaan, milles fikseeritakse vastavalt geodeetilistele koordinaatidele hoone nurgad ja kõrgused. Lisaks sellele kajastatakse plaanil ka tehnovõrkude asukohad, kinnistu piirid, teede paiknemine, maastiku reljeefi ja suuremad objektid. Ehitusjärgne kontrollmõõdistus on muudatusprojektis sisalduva asendiplaani koostamise alus.